Mimo że staramy się nieustannie dbać o tę stronę internetową i poświęcać jej uwagę, informacje publikowane na tej stronie mogą być niepełne lub niepoprawne. Wykorzystanie jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem tej strony internetowej odbywa się na ryzyko użytkownika.

Informacje na stronie internetowej są okresowo uzupełniane, a wszelkie zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

Osobom odwiedzającym tę stronę internetową nie wolno bez naszej zgody publikować ani powielać w jakikolwiek sposób żadnych informacji zawartych na tej stronie. Dotyczy to również powielania informacji i (lub) ich części poprzez publikowanie ich w sieci elektronicznej (komputerowej).

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, bezpośrednie ani pośrednie, o jakimkolwiek charakterze, wynikające z użytkowania tej strony internetowej bądź wykorzystania informacji na niej zawartych, ani też z tymczasowej niemożności skorzystania z tej strony internetowej bądź informacji na niej zawartych. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody, bezpośrednie ani pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem tej strony internetowej.

Strona ta jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Żadne przekazane dane osobowe nie mogą być wykorzystywane do celów marketingowych ani odsprzedawane firmom prowadzącym takie badania, z zastrzeżeniem wniosków ze strony oficjalnych organów, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione powody, na przykład naruszenie prawa.